Adviesraad Sociaal Domein (ASD) zoekt een nieuw lid

De ASD kijkt in brede zin naar het beleid van de gemeente Heerde betreffende het Sociale Domein (Participatiewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg/Jeugdwet) en adviseert hierover, vanuit het perspectief van de inwoners, aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde.

De gemeente heeft de taak om alle mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en, onder voorwaarden, inkomensondersteuning te bieden.  

Binnen de ASD bespreekt de sectie Participatie het gemeentelijke beleid en ontwikkelingen omtrent de lokale uitvoering van de Participatiewet met onder meer de betrokken ambtenaren. Daarnaast bereidt de sectie adviezen voor, die gevraagd en ongevraagd aan het college van burgemeester en wethouders kunnen worden uitgebracht.  

We willen, in samenwerking met de gemeente Heerde, verbeterde begeleiding en ondersteuning mogelijk maken door:  

  • Het volgen, ondersteunen en toetsen van de gemeentelijke initiatieven m.b.t. de Participatiewet en het initiëren van nieuwe of innovatieve benaderingen binnen dit aandachtsveld.
  • Het signaleren of de geboden hulp en ondersteuning doeltreffend is ingericht binnen de mogelijkheden van de gemeente Heerde en voldoende benut wordt.
  • Het uitbrengen van advies vanuit onze persoonlijke expertise en vanuit de ontvangen signalen over wensen, verwachtingen of teleurstellingen van inwoners.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een betrokken en empathisch lid, die bereid is om op positieve wijze mee te denken in het hele Sociale Domein en specifiek over de ontwikkelingen binnen het aandachtsveld van de Participatiewet. 

Bent u

  • Inwoner van de gemeente Heerde - dus ook Wapenveld, Veessen of Vorchten.
  • Deskundig op of heeft u affiniteit met het aandachtsveld van de Participatiewet.
  • Actief in de lokale samenleving en weet u wat er speelt en leeft.
  • In staat signalen uit de lokale samenleving op te vangen, die van belang zijn voor de kwaliteit van het Sociaal Domein en die te vertalen in adviezen.
  • Bereid om zo’n tien uur per maand te besteden aan de werkzaamheden voor de ASD?

Dan willen wij graag met u in contact komen!

Wat bieden wij?

De mogelijkheid, om samen met andere leden van de ASD, initiatieven te ontplooien, die tot concrete resultaten leiden.  

U ontvangt maandelijks een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast wordt gelegenheid geboden scholing te volgen, die direct verband houdt met het aandachtsveld Participatiewet of om hierover congressen en/of (online) bijeenkomsten te bezoeken. 

De ASD vergadert 10 keer per jaar. Daarnaast komen de leden van de sectie Participatie ± 14 keer per jaar bijeen. 

Meer weten

Voor meer informatie kunt u zich richten tot

  • onze secretaris, mevrouw H. Boschman
  • de vertegenwoordiger van de sectie Participatie, mevrouw T. van Dragt

Geïnteresseerd?

Als u zich aangesproken voelt tot het werk van de ASD en meer specifiek tot het aandachtsveld van de Participatiewet, dan zien wij uw reactie graag tegemoet.  

U kunt uw reactie met motivatiebrief en (kort) CV tot 21 januari 2021 richten aan: secretariaat@asdheerde.nl o.v.v. sollicitatie lid Participatiewet.