Leerplicht

Het doel van de leerplicht is om te zorgen dat uw kind voldoende kennis en vaardigheden krijgt om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste voorwaarde.

Voorwaarden

De rechten en plichten gelden voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen of lang verblijven. In de Leerplichtwet staat dat een kind:

  • Volledig leerplichtig is vanaf het moment dat het 5 jaar wordt tot:
    • het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar wordt, óf:
    • tot het einde van het twaalfde schooljaar.
  • Een kwalificatieplicht geldt tot het 18e verjaardag of tot het moment dat de jongere een startkwalificatie heeft.

Een startkwalificatie is een mbo-diploma (vanaf niveau 2), een havo- of vwo-diploma. Met een startkwalificatie heb je een grotere kans op een  baan.

Er zijn uitzonderingen voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs die het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding hebben. Zij worden indien nodig ondersteund in het vinden van passende arbeid of dagbesteding.

Heerde is met leerplicht zaken aangesloten bij de regio IJsselvecht inzake leerling zaken. Meer informatie over leerplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten kunt u vinden op www.lerenwerktwel.nl.

Verzuim

Een  kind/jongere is verplicht om elke schooldag, volgens het lesrooster, naar school te gaan. Gebeurt dit niet en is er geen afmelding bij school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

Scholen zijn  wettelijk verplicht dit te melden bij het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding doet een melding zodra je kind in totaal 16 uren les- of praktijktijd in 4 opeenvolgende lesweken afwezig is. Een school mag ook eerder melden .

Gevolgen van ongeoorloofd verzuim

Het verzuimloket van DUO geeft de melding door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. Deze onderzoekt de zaak en kijkt samen met ouders, kind en school naar oplossingen. Indien nodig kan direct hulpverlening worden ingeschakeld via het Team Jeugd en Gezin.

Hulp van leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is er ook voor ouders/verzorgers. Zijn er bijvoorbeeld problemen waardoor het kind niet naar school gaat? Samen met ouders/verzorgers zoeken we naar oplossingen. Wij willen namelijk dat een kind zich ontwikkelt en zo mogelijk een startkwalificatie behaalt.

Als de schoolgang onvoldoende op gang komt kan worden besloten met ouders advies te vragen aan de jeugdbeschermingstafel

Alleen voor leerlingen van 16 en 17 jaar zonder startkwalificatie (diploma): de leerplichtambtenaar kan het verzuim melden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit doet de leerplichtambtenaar als zij vindt dat alle pogingen om de leerling weer naar school te krijgen geen effect hebben. De SVB kan dan de kinderbijslag stoppen.

Luxeverzuim

Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige jongere, zonder vrijstelling, buiten de schoolvakanties om (met ouders) op vakantie gaat. Scholen en instellingen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. In geval van luxeverzuim wordt er een proces verbaal opgemaakt en kan een boete worden opgelegd door de rechter.

De leerplichtambtenaar is te bereiken via

Aan jongeren van 18 jaar tot 23 jaar zonder startkwalificatie bieden RMC consulenten ondersteuning aan.

Meer informatie